http://um.radlin.pl/setup.php?p=p_4645


 

Projekt "„Przedszkole dla wszystkich”


Od stycznia 2012 r. w radlińskich przedszkolach publicznych ruszyły się zajęcia w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej"

Nadrzędnym celem projektu jest zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w gminie Radlin poprzez objęcie opieką przedszkolną 558 dzieci w wieku 3-5 lat oraz wspieranie kompetencji wychowawczych osób z ich otoczenia.

Do celów szczegółowych należą min.:
- zwiększenie liczby miejsc w radlińskich przedszkolach publicznych poprzez  uruchomienie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich,
- wzbogacenie oferty radlińskich przedszkoli,
- zapewnienie wysokiej  jakości  edukacji  wspierającej  indywidualny rozwój dzieci,
- rozpowszechnianie  innowacyjnych  programów wspierających szacunek, otwartość na inność wśród dzieci.

W projekcie przewidziano udział 558 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Radlina.

Projekt zakłada realizację wysokiej jakości zajęć przedszkolnych, utworzenie 1 oddziału dla dzieci 3-4 letnich w roku szkolnym 2012/2013, wydłużenie godzin pracy przedszkoli, aby w ten sposób dostosować je do potrzeb rodziców pracujących.

W ramach projektu realizowane będą min.:
- zajęcia z języka angielskiego,
- zajęcia z rytmiki,
- zajęcia z logopedą,
- zajęcia z psychologiem.

Projekt obejmuje  szeroko pojętą organizację roku szkolnego dla dzieci 3-5 letnich  w przedszkolach działających na terenie Radlina. Zajęcia dodatkowe będą prowadzone poza godzinami przeznaczonymi na podstawę programową wychowania przedszkolnego co wydłuży czas pracy przedszkoli i umożliwi rodzicom aktywny udział w zajęciach. Żadna z grup  nie będzie przekraczać 25 osób.  W czasie trwania projektu planuje się realizację  6 występów artystycznych przygotowanych przez dzieci dla najbliższych.

Udział w projekcie  jest bezpłatny!!!
Uczestnicy projektu wyposażeni zostaną w niezbędne pomoce edukacyjne.

Ponadto  projekt przewiduje realizację szkoleń dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym podnoszących kompetencje wychowawcze.

Przy okazji projektu wszystkie przedszkola publiczne działające na terenie Radlina zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dodatkowych min.:  sprzęt muzyczny do zajęć z rytmiki, radiomagnetofony, sprzęt sportowy, urządzenia na place zabaw.

Całkowita wartość projektu  wynosi 759 347,50 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 645 445,38 zł, a z budżetu państwa 102 511,91zł, wkład własny miasta  to 11 390,21 zł.

 

Link do głównej strony Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl


 

 

 

Szkolenia dla rodziców pt.: "Przedszkole dla twojego dziecka" - II tura

Szkolenia dla rodziców pt.: "Przedszkole dla twojego dziecka" - II tura

W dniach od 26 do 30 października br. we wszystkich przedszkolach publicznych działających na terenie Radlina odbyła się II tura szkoleń dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym pt.: "Przedszkole dla twojego dziecka"

Wizyta dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 w  Urzędzie Miasta Radlin

Wizyta dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 w Urzędzie Miasta Radlin

Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 ubrane w kamizelki bezpieczeństwa zakupione w ramach projektu "Przedszkole dla wszystkich " odwiedziły Urząd Miasta.

Spotkanie zespołu zarządzającego z nauczycielami realizującymi zajęcia projektowe

Spotkanie zespołu zarządzającego z nauczycielami realizującymi zajęcia projektowe

3 października 2012 r odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego z nauczycielami realizującymi zajęcia w projekcie "Przedszkole dla wszystkich" dotyczące bieżącej realizacji projektu.

 Znajdziesz nas w sieci


Zapraszamy do Radlina - Film!